Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за достъп и ползване на услуги,
достъпни чрез интернет страницата на „С.А.Р.А. – КОНСУЛТ“ ЕООД

 

Общи положения.
Тези общи условия уреждат достъпа на неограничен кръг лица (Потребители) до информацията и ползването на услугите, предлагани от интернет страницата WWW.PZDNES.COM.
В общите условия под Администратора на сайта ще се разбира от работещия екип, организацията и технологичната обезпеченост на интернет страница WWW.PZDNES.COM.
WWW.PZDNES.COM е уеб – базирана система, собственост на ”С.А.Р.А. – КОНСУЛТ“ ЕООД, предназначена за публикуване на новинарски материали, PR материали, интервюта, репортажи, прессъобщения, реклама и др.
„С.А.Р.А. – КОНСУЛТ“ ЕООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик , ул. „Янтра“ № 14, електронен пощенски адрес (e-mail): office@headofweb.com, предоставящо услуги на информационното общество посредством администрираната от него система WWW.PZDNES.COM.

Потребител е дееспособно физическо лице, юридически лица и други ползватели на системата WWW.PZDNES.COM.
Под „информация” ще разбираме всички текстове, снимки, графики, аудио, видео и всяко друго мултимедийно съдържаниe в WWW.PZDNES.COM.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи или извършване на каквито и да е било други действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Секция „Условия за ползване”
Чрез ползването на сайта WWW.PZDNES.COM, ”С.А.Р.А. – КОНСУЛТ“ ЕООД предоставя на Потребителя достъп до информационните масиви на сайта, без да е необходима регистрация за данните, които се публикуват ежедневно и за предлаганите услуги, но при стриктно спазване на “Общи условия”. Линк към тях има на всяка страница на сайта.
Със зареждането на страница от сайта във вашия интернет браузър и пристъпване към разглеждането данните, които се публикуват ежедневно или ползването на услуги и информация от WWW.PZDNES.COM всяко юридическо или физическо лице декларира, че е съгласно с настоящите общи условия и се задължава да ги спазва.

Домейн и търговска марка
Домейнът и търговската марка WWW.PZDNES.COM са притежание на „С.А.Р.А. – КОНСУЛТ“ ЕООД и са обект на закрила на българското и международно право в областта на интелектуалната собственост. При злоупотреба с марката или домейна, или разпространение на невярна и уронваща престижа им информация, „С.А.Р.А. – КОНСУЛТ“ ЕООД си запазва правото да потърси юридическа отговорност, ако това бъде счетено за необходимо.

Хипервръзки
Хипервръзките на WWW.PZDNES.COM към други интернет страници, са за удобство на потребителя или в контекста на конкретна информация. „С.А.Р.А. – КОНСУЛТ“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието поместено във външни хипервръзки. Такава употреба не изисква официалното потвърждение или одобрение на който и да е уебсайт, продукт или услуга в частния сектор. „С.А.Р.А. – КОНСУЛТ“ ЕООД, като администратор на сайта,не упражнява каквато и да е редакторска намеса върху информацията, която може да се намери на тези места.
Авторски права
Ако не са посочени авторски права, информацията в WWW.PZDNES.COM може да бъде копирана и разпространявана без да е необходимо изрично разрешение. Цитирането на оригиналния източник e задължително.За копирането на информация с посочени авторски права е необходимо изричното разрешение на оригиналния източник.
„С.А.Р.А. – КОНСУЛТ“ ЕООД притежава изключителните права върху дизайна, структурата, съдържанието и интернет страницата WWW.PZDNES.COM като обект на авторското право. Никаква част от този сайт и съдържащите се в него публикации не може да бъде копирана, възпроизвеждана, модифицирана и/или разпространявана по какъвто и да е начин и независимо от средствата, без изричното писмено съгласие на „С.А.Р.А. – КОНСУЛТ“ ЕООД.
Всеки потребител има право свободно да преглежда, но след изричното писмено съгласие на „С.А.Р.А. – КОНСУЛТ“ ЕООД да използва и разпространява информацията от този сайт, като задължително информациите се използват без смислова редакторска намеса, WWW.PZDNES.COM се посочва като източник, а към информацията се добавя активен линк към WWW.PZDNES.COM като първоизточник. Всяко нерегламентирано използване на информации, собственост на WWW.PZDNES.COM представлява закононарушение в съответствие с действащото българско законодателство.
В случай, че Потребителят получи достъп до други интернет страници чрез сайта WWW.PZDNES.COM, „С.А.Р.А. – КОНСУЛТ“ ЕООД, като администратор на сайта, не потвърждава или поема никаква отговорност за съдържанието на друга интернет страница (включително и за действия на Потребителя предприети вследствие на възприемане на информация от друг сайт), до която Потребителят е получил достъп.
Забранява се използването на скрийншотове на страници на WWW.PZDNES.COM без изричното писмено разрешение от ръководството на „С.А.Р.А. – КОНСУЛТ“ ЕООД.

Достъп до WWW.PZDNES.COM
Достъпът до този сайт е изцяло безплатен. Всички разноски, свързани с осъществяването на свързаност към Интернет, са за сметка на Потребителя.
Интернет страницата на „С.А.Р.А. – КОНСУЛТ“ ЕООД, като администратор на сайта,е насочена към неограничен кръг лица.
Нерегламентиран достъп, както и действия, насочени към смущаване и/или затрудняване на работата и опитите за неразрешено модифициране и/или промяна на информациите и данните, съдържащи се в този сайт е престъпление и се наказва съгласно действащия Наказателен Кодекс на Република България.
Използвайки WWW.PZDNES.COM Потребителят се съгласява с Правилата за ползване на WWW.PZDNES.COM . Тези правила могат да бъдат променяни от „С.А.Р.А. – КОНСУЛТ“ ЕООД без предварително предупреждение.
При всяко посещение, Потребителят дава достъп до използване на своя IP адрес, за съставяне на метрични данни.

Отговорност и използването на източници
Информацията в WWW.PZDNES.COM се формира на базата и съвкупността от прессъобщения, бюлетини на информационни агенции, собствени източници, проучване, читателски сигнали и публикации. В този смисъл отговорност за съдържанието и насочеността на информацията носят изцяло източникът й и нейният автор.
На сайта не се публикуват данни и информация, без да бъде посочен източник. Всички коментари, мнения, оценки, анализи и твърдения, изказани в интервютата отразяват лично разбиране и „С.А.Р.А. – КОНСУЛТ“ ЕООД като администратор на сайта не носи отговорност за тях.
„С.А.Р.А. – КОНСУЛТ“ ЕООД , като администратор на сайта не носи отговорност за субективни възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информацията, публикувана на WWW.PZDNES.COM , не носи отговорност за всякакви имуществени и неимуществени вреди, възникнали пряко или косвено, посредством свързани с достъп до WWW.PZDNES.COM и информацията на него. Потребителите са изцяло отговорни за оценката на използваемостта на информацията на сайта и носят пълната и безусловна отговорност за резултата от действия, предприети въз основа на информация, предоставена чрез тази интернет страница.
„С.А.Р.А. – КОНСУЛТ“ ЕООД, като администратор на сайта, няма да публикува информация съдържаща заплахи и обидно съдържание накърняващи личното достойнство на базата на пол, религия, ценностна система, професия, произход, националност, етническа принадлежност и/или степен на инвалидност, накърняват се както и накърняваща националните символи и история на България и добронамерените международни отношения, и тези накърняващи общоприетите морални и етични норми, както и към българското и приложимото международно законодателство.
„С.А.Р.А. – КОНСУЛТ“ ЕООД , като администратор на сайта, може да откаже публикуването още на: информация имаща рекламна цел, освен с предварително писмено разрешение от агенцията; информация представляваща търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация; материали, които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото; нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

Правила за публикуване на мнения / коментари/
Всеки Потребител на WWW.PZDNES.COM има право да публикува коментари, като „С.А.Р.А. – КОНСУЛТ“ ЕООД, като администратор на сайта, си запазва правото да цензурира или изтрива последните, ако те не отговарят на приетите Правила за публикуване на мнения /коментари/ на сайта WWW.PZDNES.COM, които са неразделна част от настоящите общи условия и са официално публикувани на WWW.PZDNES.COM.
Екипът на „С.А.Р.А. – КОНСУЛТ“ ЕООД, като администратор на сайта ,прави всичко възможно, за да провери достоверността на информацията и да покаже различни гледни точки. Всяко юридическо или физическо лице, което е било обект на информация в уебсайта WWW.PZDNES.COM има право на отговор и WWW.PZDNES.COM се ангажира да публикува неговата позиция при условие, че тя не накърнява моралните и етични принципи на медията.
В случай, че дадено физическо или юридическо лице, което е обект на информация откаже да даде коментар по отнасящата се до него тема, екипът на WWW.PZDNES.COM си запазва правото да публикува информацията на нивото на нейната провереност.
Екипът на WWW.PZDNES.COM или, което и да е друго физическо или юридическо лице участвало в подготовката, съставянето или оповестяването на информацията от уебсайта, се освобождава от всякаква отговорност, която би възникнала от неподходящо и неточно използване или подправяне на данните и информацията, предоставени на посетителите на сайта.
Освен това, нито WWW.PZDNES.COM нито неговите подизпълнители, носят отговорност за каквито и да е финансови или други последствия, които могат да възникнат от неподходящо и неточно използване или подправяне на материали от този уебсайт.
Eкипът на „С.А.Р.А. – КОНСУЛТ“ ЕООД, като администратор на сайта ,не поема юридическа отговорност за точността, пълнотата или полезността на предоставената информация, и не твърди, че употребата на тази информация няма да наруши правата на личността.
Защита на личната информация и сигурността
Екипът на „С.А.Р.А. – КОНСУЛТ“ ЕООД, като администратор на сайта, не носи отговорност за това дали потребителите на уебсайта са навършили пълнолетие, и дали са получили разрешение за ползването му по съответния ред.

Други условия
„С.А.Р.А. – КОНСУЛТ“ ЕООД, като администратор на сайта, провежда различни периодични анкети сред своите потребители. Информацията от тях може да бъде използвана за маркетингови, статистически и социологически цели от трети страни при наличието на споразумение между тях и „С.А.Р.А. – КОНСУЛТ“ ЕООД. Никой участник в горепосочените анкети не може да претендира за авторство, финансово или каквото и да е друго възнаграждение, ако то не е предварително договорено писмено.
„С.А.Р.А. – КОНСУЛТ“ ЕООД, като администратор на сайта,има право да поставя на уебсайта реклами и различни PRматериали, интервюта, прессъобщения, новини и др., като реда за осъществяване на реклама и информационното обслужване на клиенти, се уреждат в допълнително сключени двустранни договори.

За неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.
Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване пред съответния компетентния съд.

Екипът на „С.А.Р.А. – КОНСУЛТ“ ЕООД, като администратор на сайта, си запазва правото да променя настоящите общи условия като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им на уебсайта WWW.PZDNES.COM.